funplom

สะพานฟัน (Bridges)

     เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการครอบฟันสองซี่ที่อยู่ด้านข้างระหว่างช่องฟัน จากนั้นทำการทดแทนฟันที่เสียไประหว่างช่องว่างนั้น หากปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน อาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ เช่น ฟันล้มลง


มาบริเวณช่องว่างซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเคี้ยวและการสบฟัน นอกจากนี้ อาจมีผลกระทบ ทำให้เกิดการปวดขากรรไกร โรคเหงือก และฟันผุได้ วัสดุที่นำมาใช้ในการทำสะพานฟันมีหลายประเภทเช่นเดียวกับการครอบฟันทั้งแบบที่ทำจากโลหะ ทอง เซรามิก และเซรามิกผสมโลหะ

ครอบฟัน (Crowns)

     การครอบฟันเป็นการบูรณะฟันที่ได้รับความเสียหายหรือการแตกหัก จากการสบฟันหรือตามกาลเวลา รวมถึงฟันที่ได้รับการรักษารากฟันและฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่มาก ให้ฟันมีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพการใช้


งานได้ดังเดิม ฟันที่ใช้ในการครอบฟันทำจากวัสดุเซรามิก ซึ่งมีสีใกล้เคียงฟันมาก จึงทำให้คงภาพลักษณ์และความมีเสน่ห์ดังเดิมของคุณได้ วัสดุที่ใช้มีหลายประเภท ได้แก่ โลหะ ทอง เซรามิก และเซรามิกผสมโลหะ

ฟันปลอม (Denture)

     ฟันปลอม คือ ฟันที่มาทดแทนฟันจากธรรมชาติที่เราสูญเสียไป เพื่อช่วยให้การทำงานของช่องปากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วย ชนิดของฟันปลอมโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ฟันปลอมแบบถอดได้ และ ฟันปลอมแบบติดแน่น