การถอนฟัน

     การถอนฟัน เป็นการเอาตัวฟันและรากฟันออกมา โดยสาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟันเนื่องจากมีอาการฟันผุอย่างรุนแรงจนถึงชั้นโพรงประสาทฟันจนไม่สามารถบูรณะได้ หรืออาจเป็นโรคปริทันต์ (โรคที่เกี่ยวกับเหงือกอย่างรุนแรง) ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟันซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่น ปัญหาฟันคุด แต่ในบางกรณีฟันดีๆ บางซี่ก็อาจถูกถอนออก เพราะต้องการช่องว่างในขากรรไกร เพื่อการจัดฟันที่ซ้อนเก ให้เรียงตัวสบกันได้ดี และทำให้เกิดความสวยงามแก่ใบหน้า


การฉีดยาชาเป็นสิ่งจำเป็น ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการถอนฟัน เพราะจะทำให้ถอนฟันได้สะดวก ไม่เจ็บปวดใดๆ ปัจจุบันเข็มฉีดยามีขนาดเล็กมากจะรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยขณะเริ่มฉีดเท่านั้น และยาชาก็มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

การผ่าฟันคุด

     การผ่าฟันคุด หมายถึง การผ่าตัด ถอนฟันที่ขึ้นไม่ได้ หรือฟันกรามซี่สุดท้าย ซึ่งปกติจะขึ้นช่วงอายุประมาณ 18-20 ปี ฟันคุดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่ในลักษณะที่สามารถใช้งานได้และสุขภาพเหงือกดีพอ ซึ่งถ้าขึ้นในลักษณะที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะต้อง


ทำการผ่าออก เนื่องจากเป็นสาเหตุของการเกิดหนอง ฟันผุระหว่างซี่ฟัน เหงือกอักเสบและปัญหาอื่นๆที่สามารถตามมาอีกได้โดยทั่วไปทันตแพทย์จะแนะนำให้เอาฟันซี่นี้ออกเพื่อป้องกันปัญหา ในเบื้องต้นทันตแพทย์ด้านศัลยกรรมช่องปากจะเป็นผู้ทำการประเมินลักษณะความยากหรือง่ายจากการเอ็กซเรย์

การทำรากเทียม

     การทำรากเทียม คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ ชนิดติดแน่นยึด


เกาะได้ดี โดยอาจใช้ รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้ รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่

oral-surgery