dreamstime

การตกแต่งสันกระดูกสำหรับการใส่ฟัน

     Alveoloplasty/Alveolectomy เป็นการตกแต่งกระดูกสันเหงือก (alveolar bone) ให้มีรูปร่างเหมาะสมที่จะเป็นฐานรองฟันปลอมเพื่อลดความเจ็บปวดต่าง ๆ ในการใส่ฟัน อาจทำทันทีที่ทำการถอนฟัน


การผ่าตัดเสริมสันกระดูก

     Ridge Augmentation เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับปรุงปริมาณสันเหงือกทั้งในแง่ความสูงและความหนาเพื่อรองรับการใส่รากฟันเทียม หรือเป็นการตกแต่งให้รูปร่างความอูมของสันเหงือกดีขึ้น การเสริมสันเหงือกให้หนาขึ้นก็เป็นลักษณะคล้ายๆกัน แต่อาจพิจารณาเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆจากส่วนใดส่วนหนึ่งภายในช่องปากเราเอง ตรึงกระดูกที่จะปลูกย้ายลงในตำแหน่งปลูก เสริมตามขอบๆด้วยกระดูกผงๆ (แบบเดียวกับที่ใช้ยกไซนัส) คลุมด้วยแผ่นคลุมกระดูก (GTR membrane) แล้วจึงเย็บปิด


การปลูกกระดูกเฉพาะที่ (Bone graft)

     สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีคุณภาพหรือความหนาของกระดูกรองรับฟันที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะทำการปลูกกระดูกรองรับฟัน (bone grafts) ให้ก่อน หรืออาจสามารถทำพร้อมกับการฝังรากฟันเทียม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของทันตแพทย์เฉพาะทาง

การผ่าตัดยกไซนัส

     Sinus Lift จะทำการผ่าตัดภายใต้การฉีดยาชา เมื่อเข้าไปถึงไซนัส ทันตแพทย์จะยกเยื่อบุไซนัสขึ้นอย่างนุ่มนวลและระมัดระวังไม่ให้เยื่อบุขาด จากนั้นทันตแพทย์จะเติมกระดูก


เข้าไปให้แน่นตามแผนการรักษาแล้วจึงเย็บปิดแผล กระดูกที่นำมาใช้อาจเป็นกระดูกจริงหรืออาจมาจากวัสดุสังเคราะห์ ที่ผ่านกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานเพื่อความสะอาดและปลอดภัยสูงสุด กระดูกที่เติมเข้าไปเป็นเพียงโครงสร้างให้ร่างกายเราเข้าไปสร้างกระดูกของเราเองทดแทนมันไป ซึ่งในที่สุดกระดูกที่เหลือจะเป็นกระดูกที่ร่างกายสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด