ทันตแพทย์อนรรฆพันธุ์ คำตัน

★ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
★ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิงถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

★ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
★ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)

ทันตแพทย์หญิงหทัยรัตน์ เจียรวัฒนสวัสดิ์

★ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)

ทันตแพทย์หญิงปทิดา ปฏิรพการ

★ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) (มหิดล)
★ ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน
New York University, USA

ทันตแพทย์หญิงศิริจิต โพธิ์รักษานนท์

★ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)
★ วท.ม.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (มศว.)

ทันตแพทย์นรินทร์ เจนยุทธนา

★ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)
★ วท.ม.ทันตกรรมจัดฟัน (จุฬาฯ)

ทันตแพทย์เทวัลย์ ทิพย์วัฒน์อักษร

★ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)

ทันตแพทย์หญิงปิยะภัสส์ จิระเวศยารักษ์

★ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)
★ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตกรรมหัตถการ (จุฬาฯ)

ทันตแพทย์หญิงชุติมณฑน์ พีร์นิธิเจริญกุล

★ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) (ธรรมศาสตร์)

ทันตแพทย์หญิงนพวรรณ อดุลยพิเชฏฐ์

★ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย